අරුණළු – Arunalu

“Arunalu” – Rays of hope. In order to build a state-of-the-art kitchen for the Children of Camila School Mattegoda, we, the Leos of Polgasowita took the first step on 26th September 2015.
Come join in hands with us to bring rays of happiness to thier lives.

More info and photos to come.

මත්තෙගොඩ කැමිලා පසලේ දරුවන්ට මෙතෙක් අඩුවක්ව පැවති අන්ගසම්පුර්න මුලුතැන්ගෙයක් සාදා දීමේ අරමුනෙන් යුතුව පොල්ගස් ඕවිට ලියෝ සමාජය විසින් සන්විධානය කෙරුනු “අරුණළු” වියාපෘතියේ පලමු අදියර මෙම මස 26 වෙනි දින එම පාසල් පරිශ්‍රයෙදී පැවැත්වුනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *